Általános szerződési feltételek

Felhasználási feltételek

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

PlatformkezelőRebootcode Soft SRL, székhelye: Hargita megye, Csíkszereda, Tető u. 13/A/ 15. sz. adószáma: 40847447, cégjegyzékszáma: J19/278/26.03.2019, e-mail címe: office@rebootcode.ro.

Eladó – olyan, adószámmal rendelkező jogosított természetes személy vagy jogi személy, aki termékeinek ismertetőjét elhelyezi a vasarter.ro platformon, azzal a szándékkal, hogy azokat a platformon keresztül eladja az Ügyfeleknek

Ügyfél - a vasarter.ro platform ama felhasználója, aki Megrendelést ad le az Eladó által a platformon keresztül ismertetett és forgalmazott Termékek megvásárlása érdekében

Megrendelés - az Ügyfél által a vasarter.ro platformon nyújtott szolgáltatáson keresztül leadott, Termékekre vonatkozó kérés

Véglegesített megrendelés - Az Ügyfél e-mailben visszaigazolt megrendelése

Az Eladó inaktiválása - olyan szankció, amely a platform egy vagy több felhasználási feltételének Eladó általi ismételt be nem tartása következtében alkalmazható. Ebben az időszakban az Eladó csak az Ügyfelek által a kérdéses időszak előtt leadott Megrendeléseket, illetve az Ügyfelek által regisztrált visszaküldési kérelmeket dolgozhatja fel.

Referencia-időszak - a Platformkezelő által a jutalékszámla kiállításakor figyelembe vett időszak

A vasarter.ro Platform - e-kereskedelmi (online) platform, amelyen keresztül a Platformkezelő lehetőséget nyújt az Eladónak termékei értékesítés céljából történő megjelenítésére és forgalmazására.

Termékek - az Eladó által a vasarter.ro platformon keresztül felkínált és forgalmazott termékek.

Előírások - bármely hazai kormányzati szerv vagy más szabályozó testület által vagy megbízásából kiadott, alkalmazott, elfogadott, kihirdetett, gyakorlatba ültetett vagy más módon jóváhagyott, a Termékek Európai Unióban való forgalmazása szempontjából releváns törvény, döntés, határozat, rendelet, kódex, rendelkezés, szabály, előírás vagy követelmény.

2. SZERZŐDÉSES DOKUMENTUMOK

2.1. Megrendelésének a Webhelyen történő leadása által az Ügyfél elfogadja azt a kommunikációs formát (e-mailben), amelyen keresztül az Eladó kereskedelmi ügyleteit lebonyolítja.

2.2. Az Ügyfél által a Megrendelés megtétele után kapott értesítés információs szerepet tölt be, és nem jelenti a Megrendelés elfogadását. Az értesítés átvitele elektronikus úton, e-mailben történik.

2.3. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy megfelelően indokolt esetben a Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségét módosítsa. Amennyiben megváltoztatja a Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségét, az Eladó a Megrendelés leadásakor az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott e-mail címen vagy telefonszámon értesíti az Ügyfelet, és visszatéríti a kifizetett összeget.

2.4. A szerződés attól kezdve tekintendő megkötöttnek az Eladó és az Ügyfél között, amikor az Ügyfél e-mailben megkapta az Eladótól a megrendelt termékek elküldésére vonatkozó értesítést.

2.5. Az Eladó által a Webhelyen rendelkezésre bocsátott dokumentumok és információk képezik a Szerződés alapját. Mindez kiegészül az Eladó által a megvásárolt Termékekre vonatkozóan kiállított jótállási tanúsítvánnyal.

3. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ÜZLETPOLITIKA

3.1. A platformhoz Megrendelés feladása céljából való hozzáférés minden Ügyfél számára megengedett.

A Platformkezelő fenntartja a jogot, hogy megfelelően indokolt esetben korlátozza az Ügyfél hozzáférését a Megrendelések leadásához és/vagy az elfogadott fizetési módok valamelyikéhez, ha úgy ítéli meg, hogy az Ügyfél magatartása vagy a Webhelyen végzett tevékenysége alapján annak cselekedetei bármilyen módon károsíthatják a Platformkezelőt vagy az Eladót. Ezen esetek bármelyikében az Ügyfél a hello@vasarter.ro e-mail cím használata által kérhet tájékoztatást a fenti intézkedések alkalmazásához vezető okokra vonatkozóan.

3.2. Az Eladóval való kommunikáció történhet közvetlen kapcsolatfelvétel vagy az Eladó elérhetőségeit tartalmazó oldalán megjelölt címeken keresztül. Az eladó indoklási kötelezettség nélkül, szabadon kezelheti a kapott információkat.

3.3. A Platformkezelő információkat tehet közzé a Webhelyen az Árukra vagy az általa vagy bármely más olyan harmadik fél által szervezett akciókra vonatkozóan, amelyekkel a Platformkezelő partnerségi szerződéseket kötött.

3.4. A Webhelyen megjelenített Árukkal kapcsolatos valamennyi díj lejben (RON) van kifejezve, és tartalmazza az áfát.

3.5. A törvény által biztosított feltételek mellett a Webhelyen megjelenített Elektronikus Termékek ára tartalmazza a bélyegadót. Amennyiben az Ügyfél a Termék árához hozzáadott pontos összegről szeretne részleteket kérni, az Eladóval kell kapcsolatba lépnie.

3.6. Online fizetések esetén az Eladó nem felelős/ nem vonható felelősségre az Ügyfélnél felmerülő semmilyen többletköltségért, ideértve, de nem kizárólagosan, a kártyáját kibocsátó bank által alkalmazott valutaátszámítási díjakat, amennyiben a kibocsátás pénzneme nem RON. E tekintetben az Ügyfelet terheli a felelősség.

3.7. A Webhelyen elérhető Termékek leírásánál használt információk (álló-/mozgóképek/ multimédiás bemutatók/ stb.) nem jelentenek szerződéses kötelezettséget az Eladó részéről, ugyanis ezek kizárólag illusztrációs célt szolgálnak.

4. SZELLEMI TULAJDONHOZ VALÓ JOG ÉS AZ IPARJOGVÉDELMI JOG

4.1. A bevezető részben meghatározottak szerinti Tartalom, ideértve, a teljesség igénye nélkül, a Webhelyen megjelenített logókat, stilizált ábrázolásokat, kereskedelmi szimbólumokat, állóképeket, mozgóképeket, szövegeket és/vagy multimédiás tartalmat, a Platformkezelő kizárólagos tulajdonát képezi, aki számára fenntartott az e tekintetben közvetlenül vagy közvetetten megszerzett (felhasználási és/vagy közzétételi engedélyek révén) valamennyi jog.

4.2. Az Ügyfélnek nincs joga a Tartalmat lemásolni, terjeszteni, közzétenni, harmadik félnek továbbítani, módosítani és/vagy egyéb módon megváltoztatni, felhasználni, belinkelni, kiállítani, vagy bármely Tartalmat a Platformkezelő által tervezett eredetitől eltérő kontextusba foglalni. Tilos, továbbá, bármely Tartalmat a Webhelyen kívül használni, a Platform adminisztrátorának a Tartalomra vonatkozó szerzői jogát jelző jeleket eltávolítani, illetve a Tartalom sokszorosítása, módosítása vagy megjelenítése révén készült anyagok továbbításában, értékesítésében, terjesztésében rész vállalni a Platformkezelő kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül.

4.3. Bármely olyan Tartalom, amelyhez az Ügyfélnek hozzáférése van és/vagy bármilyen módon hozzáférést szerez, a Dokumentum hatálya alá tartozik, ha a Tartalomhoz nem kapcsolódik a Platformkezelő és az Ügyfél között létrejött konkrét és érvényes használati megállapodás, és nem feltételez implicit vagy kifejezett garanciát a Platformkezelő részéről az adott Tartalomra vonatkozóan.

4.4. Az Ügyfél Tartalmat csak személyes vagy nem kereskedelmi célokra másolhat, továbbíthat és/vagy használhat fel, és csak akkor, ha ez nem ütközik a Dokumentum rendelkezéseibe.

4.5. Amennyiben a Platformkezelő az Ügyfélnek külön használati megállapodásban jogot biztosít a leírt formában való felhasználásra valamely olyan tartalomra vonatkozóan, amelyhez az Ügyfélnek hozzáférése van vagy a megállapodás nyomán hozzáférést szerez, eme jog csak a megállapodásban meghatározott tartalmakra terjed ki és csak arra az időszakra, amíg azok a Webhelyen megtalálhatóak, vagy pedig a megállapodásban meghatározott időszakra, adott esetben a meghatározott feltételeknek megfelelően, és nem jelentenek a Platformkezelő részéről szerződéses kötelezettségvállalást az adott Ügyfél vagy bármely olyan, a tetszőleges úton továbbított tartalomhoz hozzáféréssel rendelkező vagy hozzáférést szerző harmadik fél tekintetében, amely a tartalommal kapcsolatosan bármilyen módon sérelmet szenvedhet vagy szenved a használati szerződés érvényessége alatt vagy annak lejárta után.

4.6. Az Ügyfélnek bármely kommunikációs eszköz révén (elektronikus úton, telefonon stb.) továbbított vagy általa lekérdezés, látogatás és/vagy megtekintés útján megszerzett semmilyen tartalom nem képez szerződéses kötelezettséget az adott tartalom tekintetében a Platformkezelő és/vagy, adott esetben, annak a Tartalom átruházását biztosító munkavállalója/megbízottja részéről.

4.7. Tilos a Tartalomnak a jelen dokumentumban vagy, adott esetben, az ezt kísérő használati megállapodásban kifejezetten megengedettektől eltérő célokra történő bármely felhasználása.

5. MEGRENDELÉS

5.1. Az Ügyfél a kívánt termékeknek a kosárba való behelyezésével adhat le megrendelést a Webhelyen, a megrendelés véglegesítése érdekében pedig a kifejezetten megjelölt fizetési módok egyike révén kell teljesítenie a kifizetést. A kosárba helyezés után az Áru a készleten rendelkezésre álló mennyiség erejéig vásárolható meg. Az Áru kosárba helyezése a Megrendelés véglegesítése nélkül nem vonja maga után a megrendelés rögzítését, tehát a Termék automatikus lefoglalását sem.

5.2. A Megrendelés véglegesítése által az Ügyfél hozzájárul, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a Megrendelés leadásának időpontjában helyesek, teljesek és megfelelnek az igazságnak.

5.3. A Megrendelés véglegesítése által az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó rendelkezésére álló/választása szerinti bármely eszköz révén kapcsolatba lépjen vele minden olyan helyzetben, amikor az Ügyféllel való kapcsolatfelvétel szükséges.

5.4. Az Eladó az Ügyfél előzetes értesítését követően lemondhatja az Ügyfél által leadott Megrendelést, a felek bármilyen utólagos egymás iránti kötelezettsége nélkül, illetve anélkül, hogy bármelyik fél kártérítést követelhetne a másik féltől, a következő esetekben:

5.4.1. amennyiben online fizetés esetén az Ügyfél kártyáját kibocsátó bank visszautasítja a tranzakciót;

5.4.2. amennyiben online fizetés esetén a Platformkezelő által jóváhagyott kártyakezelő érvényteleníti a műveletet;

5.4.3. amennyiben az Ügyfél által a Weboldalon megadott adatok hiányosak és/vagy helytelenek;

5.5. Az Ügyfélnek jogában áll elállni a Szerződéstől, illetve 14 naptári napon belül visszaküldeni a Terméket, bármely indoklás, illetve a szállítási költségeken kívüli egyéb költségek felmerülése nélkül. Így, a 34/2014. számú Sürgősségi Kormányrendelet szerint az áru visszaküldési határideje 14 napon belül lejár:

attól a naptól számítva, amikor az Ügyfél fizikailag birtokba vette az utolsó Terméket - ha az Ügyfél egyetlen megrendeléssel több, külön kiszállítandó Árut rendel
attól a naptól számítva, amikor az Ügyfél fizikailag birtokba vette az utolsó tételt vagy az utolsó részt - több tételből vagy részből álló termék leszállítása esetén
5.6. Amennyiben az Ügyfél úgy dönt, hogy eláll a Szerződéstől, kitöltheti a következő címen elérhető online termékvisszaküldési űrlapot:https://vasarter.ro/termekvisszakuldes

5.7. Ha az Ügyfél a szerződéstől való elállásra törvényesen rendelkezésre álló határidőn belül igényli a Szerződéstől való elállást, az adott termék mellé kapott ajándékokat is vissza kell küldenie. Amennyiben a megrendelt termékeket már kifizette, az Eladó legfeljebb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti számára az összeget, attól az időponttól számítva, amikor az Ügyfél tájékoztatta az Eladót a Szerződéstől való elállására vonatkozó döntéséről. Az összeg visszatérítése az alábbiak szerint történik:

5.7.1. Bankkártyával kifizetett megrendelések esetén arra a számlára való visszatérítés által, amelyről a kifizetést teljesítették, vagy a visszaküldött termék értékével megegyező utalvány létrehozása révén;

5.7.2. a Fizetési megbízás útján kifizetett Megrendelések esetében banki átutalással vagy a visszaküldött termék értékével megegyező értékű utalvány létrehozása révén;

5.7.3. a készpénzben/ átvételkor kifizetett Megrendelések esetén készpénz-visszatérítés útján, úgy, hogy a termék ellenértéke az ügyfél által megadott bankszámlára kerül visszatérítésre vagy a visszaküldött termék értékével megegyező értékű utalvány kerül létrehozásra.

5.8. Az Eladó mindaddig elhalaszthatja az összeg visszatérítését, amíg az eladott Terméket vissza nem kapja, vagy amíg nem kap bizonyítékot annak elküldésére vonatkozóan, ha nem maga vállalta fel a termékek visszaszerzését (a legutóbbi dátumot kell figyelembe venni).

A visszaszolgáltatott termékek értékcsökkenése

Mivel távértékesítés esetén az Ügyfélnek a szerződés megkötése előtt nincs lehetősége megvizsgálni a Termékeket, utóbbinak jogában áll elállni a szerződéstől. Ugyanezen okból kifolyólag az Ügyfél a megvásárolt termékeket az áruk jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértékben kipróbálhatja és megvizsgálhatja.

A Termékek jellegének, jellemzőinek és működésének megállapítása érdekében az Ügyfélnek ugyanúgy kell azokat kezelnie és megvizsgálnia, mint ahogyan azt egy valódi fizikai üzletben megtehetné. Például: Az ügyfél csak felpróbálhat egy ruhadarabot, de nem viselheti azt különféle alkalmakkor.

Az ügyfél csak az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének meghatározásához szükséges mértékű kezelését meghaladó kezelésből eredő értékcsökkenésért tartozik felelősséggel.

Amennyiben az Ügyfél az áruk jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértékben való használaton túlmenő használat után kíván elállási jogával élni, az Ügyfél felelős az Áruk értékének esetleges csökkenéséért.

A Termék dobozában található kiegészítők (használati útmutatók stb.), valamint annak eredeti csomagolása a Termék szerves részét képezik. Ebből következően az Ügyfél köteles a szerződéstől való elállási jogának gyakorlása során a Terméket eredeti, sértetlen csomagolásában visszaküldeni, amelyet stretchfóliába csavar vagy kartondobozba csomagol (ráragasztott címkéktől, vágásoktól, szakadásoktól stb. mentesen), minden tartozékával együtt.

Azokat a visszaküldött árukat, amelyeken használat jelei mutatkoznak (foltok, karcolások, hajlások, repedések, dudorok stb.), csak megfelelő állapotuk visszaállítása után fogadják vissza, ami tisztítással, igazítással, javítással, a sérült alkatrészek cseréjével és a kereskedelmi forgalomba hozható forma visszaállításával járó költségeket feltételez, hogy felújított termékként eladóak legyenek. A végső érték a cserélendő alkatrészek és a feljavítási munkadíj értékének függvényében, vagy az új termék kezdeti értéke és a használt termék viszonteladási értéke közötti különbségként kerül meghatározásra.

A termékek jellegének, tulajdonságainak és működésének meghatározásához szükséges mértékűt meghaladó kezelésből eredő értékcsökkenésért az Ügyfél a felelős. Az egyértelműség kedvéért az Eladó a visszaküldött Termék teljes árából, adott esetben, visszatart egy, a Termék eredeti értékének 5 és 50% -a közötti összeget az értékcsökkenés fedezése érdekében. Az értékcsökkenési levonás értékéről az Ügyfél a visszaküldött Termékek átvételét követően kap tájékoztatást.

5.9. Amennyiben az Ügyfél által megrendelt valamely Terméket az Eladó nem tudja kézbesíteni, az utóbbi tájékoztatja erről az Ügyfelet, és a Termék ellenértékét visszaküldi az Ügyfél számlájára, legfeljebb 7 (hét) nappal az után, hogy az Eladó tudomást szerzett erről a tényről, vagy attól az időponttól, amikor az Ügyfél kifejezetten kijelentette a Szerződés felmondására vonatkozó szándékát.

6. TERMÉKEK, AMELYEK ESETÉBEN NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ AZ ELÁLLÁSHOZ VALÓ JOG

6.1. Az alábbiak nem tartoznak a Szerződéstől való elállási jog hatálya alá:

6.1.1. olyan termékszállítások, amelyek ára a piac olyan ingadozásaitól függ, amelyekre az Eladó nincs befolyással, ugyanakkor ilyen ingadozások az elállási időszak alatt előfordulhatnak;

6.1.2. az Ügyfél által megadott jellemzőknek megfelelő, vagy egyértelműen személyre szabott Termékek szállítása;

6.1.3. gyorsan romló vagy rövid szavatossági idejű Termékek szállítása;

6.1.4. olyan lezárt termékek szállítása, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem visszaküldhetők, és amelyeket az Ügyfél kibontott;

6.1.5. Olyan Termékek szállítása, amelyek a szállításuk után jellegüknél fogva elválaszthatatlanul keverednek más elemekkel;

6.1.6. olyan alkoholtartalmú italok szállítása, amelyeknek ára tekintetében a Szerződés megkötésekor született megállapodás, amelyek kiszállítása 30 (harminc) nap előtt nem teljesíthető, és amelyeknek valós értéke olyan piaci ingadozásoktól függ, amelyekre az Eladó nincs befolyással.

7. TITOKTARTÁS

7.1. A Platformkezelő bizalmasan kezeli az Ön által megadott információkat. A megadott információk csak az ebben a Dokumentumban kifejtett feltételek mellett hozhatók nyilvánosságra.

7.2. Az Ügyfél semmilyen nyilvános, népszerűsítő nyilatkozatot, sajtóközleményt nem adhat ki és semmilyen más módon nem hozhat harmadik fél tudomására semmilyen részletet a Megrendeléssel/ Szerződéssel kapcsolatban, az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

7.3. Azáltal, hogy eme Webhely révén információkat vagy anyagokat továbbít, Ön korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférést biztosít ezekhez az Eladó számára, továbbá az illető anyagok vagy információk használatának, sokszorosításának, megjelenítésének, módosításának, továbbításának és terjesztésének jogát. Ön hozzájárul, továbbá, hogy az Eladó saját célra szabadon felhasználhassa az Ön által a Webhelyen keresztül rendelkezésünkre bocsátott információkat, elgondolásokat, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat. A Platformkezelő nem rendelkezik kötelezettséggel az elküldött információk bizalmas jellegét illetően, kivéve, ha a hatályos jogszabályok eltérően rendelkeznek ezzel kapcsolatban.

8. SZÁMLÁZÁS - FIZETÉS

8.1. A vasarter.ro oldalon megjelenített Termékek árai tartalmazzák az áfát a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

8.2. Az árat, a fizetési módot és a fizetési határidőt az egyes megrendelések tartalmazzák. Az Eladó számlát állít ki az Ügyfél részére a leszállított Termékekre vonatkozóan, az Ügyfél pedig köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelően a számla kiállításához szükséges valamennyi információt megadni.

8.3. Az Eladó elküldi az Ügyfélnek az eladott Termékeket tartalmazó Megrendeléshez kapcsolódó számlát.

8.4. A Megrendeléshez kapcsolódó számla helyes kézbesítése érdekében az Ügyfél köteles szükség esetén frissíteni a Fiókjában szereplő adatokat, továbbá az egyes Megrendelésekhez kapcsolódó, a Fiókjában található minden információt és dokumentumot megtekinteni.

8.5. Eme kézbesítési mód révén az Ügyfél a Fiókjában hozzáfér a vasarter.ro platformon kiállított számlák jegyzékéhez, és azokat bármikor és tetszőleges módon elmentheti és archiválhatja.

8.6 Az Ügyfél fizetéshez használt kártyájának adatai nem hozzáférhetők a Platformkezelő számára, és azokat sem a Platformkezelő, sem pedig a Webhelybe integrált fizetéskezelő nem tárolja, hanem csak a Műveleteket engedélyező intézet vagy a kártya azonosító adatainak tárolására irányuló szolgáltatásnyújtásra felhatalmazott más entitás, amelyről az Ügyfél még az adatok megadása előtt tájékoztatást kap.

A kártyaadatok tárolására irányuló szolgáltatások nyújtására felhatalmazott egység a Netopia Payments, NETOPIA SRL, amely egy, a román jogszabályoknak megfelelően alapított és működő társaság.

8.7. Bizonyos esetekben a Műveletek biztonságának megőrzése érdekében a Megrendelés rögzítése során az Ügyfelet arra kérjük, hogy a fizetés engedélyezése érdekében újra beírja a Számlához kapcsolódó jelszót vagy használja az ujjlenyomat-felismerőt az erre lehetőséget nyújtó mobil terminálok esetében.

8.8. A Műveletek biztonsága érdekében azt javasoljuk, hogy az Ügyfél ne maradjon bejelentkezve a Webhelyen, és ne állítsa be az automatikus bejelentkezés lehetőségét mobileszközökön. A fiókhoz tartozó jelszó felfedése nem megengedett, és ajánlatos biztonsági szempontból erős jelszót használni (például: legalább nyolc karaktert tartalmazzon, amik között van nagybetű, kisbetű, szám és különleges karakter is).

9. A TERMÉKEK KISZÁLLÍTÁSA

9.1. A vasarter.ro platform által értékesített Termékek szállítási feltételei a Megrendelések kiszállítása szakaszban elérhetők.

9.2. Az Eladó biztosítja a Termékek megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok kézbesítését.

9.3. Az Eladó csak Románia területén szállítja ki a Termékeket.

10. A TERMÉKEK TULAJDONJOGÁNAK ÁTRUHÁZÁSA

10.1. A Termékek tulajdonjoga a Megrendelésben megjelölt helyen történő kézbesítésükkor (értsd: a futár által biztosított fuvarokmány átvételi elismervényének aláírása, vagy az Eladó személyzete által történő kiszállítás esetén a számla átvételének aláírással való igazolása) történik, miután az Ügyfél teljesítette a kifizetést.

11. FELELŐSSÉG

11.1. Az Eladó és/vagy a Platformkezelő nem felelős semmilyen olyan kárért, amelyet az Ügyfél vagy bármely harmadik fél az Eladó által a Megrendelésből eredő bármely kötelezettségének teljesítése eredményeképpen elszenvedhet, sem pedig az áruknak a szállítást követő használatából, és különösen azok elveszítéséből következő károkért.

11.2. A Fiók létrehozása és használata által az Ügyfél felelősséget vállal a Fiók adatainak (felhasználói név és jelszó) titokban tartásáért és a Fiókhoz való hozzáférés kezeléséért, továbbá az alkalmazandó törvények által megengedett mértékben felelős a Fiókján keresztül végzett tevékenységért.

11.3. A Fiók létrehozása és/vagy a Tartalom használata és/vagy Megrendelések leadása által az Ügyfél kifejezetten és egyértelműen elfogadja a Webhely Felhasználási Feltételeinek a Fiók létrehozásakor és/vagy a Tartalom használatakor és/vagy a megrendelés leadásakor a Weboldalon elérhető legfrissebb változatát.

11.4. A Platformkezelő fenntartja a jogot, hogy a Weboldal Felhasználási Feltételeit rendszeresen frissítse és módosítsa, hogy azok a Webhely működésének módjában és feltételeiben bekövetkezett valamennyi változást, illetve a jogi követelmények bármely változását tükrözzék. A Dokumentum a Honlapon való közzététel pillanatától kezdve kötelező érvényű az Ügyfelekre vonatkozóan. Bármely ilyen módosítás esetén a Dokumentum módosított változatát megjelenítjük a Webhelyen, ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze a Dokumentum tartalmát.

12. VÉLEMÉNYEK, MEGJEGYZÉSEK ÍRÁSA

12.1 Vélemények, Megjegyzések írására az Ügyfeleknek a „Vélemények” címszónál van lehetőségük. A beírt információk pozitív vagy negatív jellegűek lehetnek és egy termék vagy szolgáltatás jellemzőire és használatára kell vonatkozniuk.

12.2. Egy Vélemény/Megjegyzés rögzítése során az Ügyfelek kizárólagos, örökös, visszavonhatatlan, területi szempontból korlátozatlan engedéllyel ruházzák fel az Eladót, feljogosítván az illető tartalom használatára, sokszorosítására, módosítására, adaptálására, közzétételére, lefordítására, terjesztésére és megjelenítésére.

12.3. Amikor a fent említett menüpontnál Véleményt/Megjegyzést ír be, az Ügyfél vállalja, hogy betartja a következő szabályokat:

- csak egy bizonyos termék jellemzőire és/vagy használatának módjára vonatkozóan ír, kerülvén a változások tárgyát képező részleteket (ár vagy promóciós ajánlatok) vagy a Megrendelés teljesítésével kapcsolatos információkat;

- csak a platform nyelvét használja.

- megfelelő, nem sértő nyelvezetet használ, kerülvén az olyan kifejezéseket, amelyek bármely más Ügyfél számára sértőek lehetnek;

- megbizonyosodik arról, hogy az általa bevitt információk valósághűek, helyesek, nem félrevezetőek és az alkalmazandó törvényekkel összhangban vannak, tiszteletben tartva ez által más felek jogait is, valamint a szerzői jogokat, a védjegyeket, az engedélyeket vagy más tulajdonjogokat, a reklámhoz való jogokat, illetve a magánéletet;

- ezt a lehetőséget csak a Webhely bizonyos termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos információk közlésére vagy megszerzésére használja, anélkül, hogy más termékek vagy szolgáltatások értékesítését és beszerzését elősegítő vállalatokra hivatkozna;

- semmilyen módon és mértékben ne adjon meg és ne kérjen személyes adatokat (elérhetőségek, kézbesítési vagy lakcímre vonatkozó információk, telefonszámok, e-mail címek, vezetéknév és/vagy keresztnév stb.) vagy bármilyen más információt, amely e személyes adatok nyilvánosságra hozatalához vezethet;

- ne írjon be más, az Eladóval azonos kereskedelmi tevékenységet folytató oldalakról származó URL-kel (linkekkel) kapcsolatos információkat és/vagy részleteket;

- ne tegyen csalási kísérletet az Eladó által nyújtott szolgáltatások tekintetében, illetve ne írjon be reklámanyagokat tartalmazó véleményeket/ megjegyzéseket;

- ne használja a Véleményt/ Megjegyzést az Eladóval való kommunikáció eszközeként; e célból az Eladónak a Webhelyen megadott elérhetőségi adatait kell használni.

12.4. A reális kritikai értékelés mellett, Vélemény írásakor az Ügyfélnek releváns Minősítést is kell adnia a kapcsolódó termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan. A Vélemények a hozzájuk tartozó Minősítésekkel együtt befolyásolják a termék általános Minősítését. Így, a magas Minősítéssel kíséretében beküldött Vélemény az általános Minősítés növekedéséhez, míg az alacsony Minősítés kíséretében beküldött Vélemény az általános Minősítés csökkenéséhez vezet.

12.5. Amennyiben az Ügyfél jelzi, hogy valamely Véleményét/ Megjegyzés tartalma valamely szigorúan szubjektív szempontból nem megfelelő, az Eladó alaposan megvizsgálja ezt a tartalmat annak megállapítása érdekében, hogy az sérti-e a Webhely Felhasználási Feltételeit. A feltöltött szövegeket, fényképeket vagy videókat csak az Eladó által végzett vizsgálat után távolítjuk el a Webhelyről.

12.6. Ha az Eladó a Felhasználási Feltételek ismételt megszegését állapítja meg, fenntartja a jogot, hogy felfüggessze az Ügyfél véleményíráshoz való jogát.

A vásárolt Termékkel kapcsolatos bejelentés vagy panasz beküldése érdekében az Ügyfél a következő e-mail címet használhatja: hello@vasarter.ro. A panaszok vagy bejelentések megválaszolásának maximális időtartama a beérkezéstől számított 30 naptári nap.

13. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

13.1. Kérem, olvassa át a személyes adatok feldolgozására vonatkozó Adatvédelmi irányelveket, amelyek e Dokumentum részét képezik.

14. A SÜTIK HASZNÁLATA

14.1. Lásd. Cookie-irányelveket, amelyek a jelen dokumentum részét képezik.

15. VIS MAIOR

15.1. Egyik fél sem felel a szerződéses kötelezettségeinek elmulasztásáért, ha a késés és/vagy a megfelelő teljesítés teljes vagy részleges elmulasztása vis maior eseménynek tudható be. A vis maior olyan kiszámíthatatlan esemény, amely a felek befolyásán kívül esik, és amelyet nem lehet elkerülni.

15.2. Ha az esemény bekövetkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, mindkét félnek jogában áll értesíteni a másik felet a szerződés automatikus megszűnéséről, anélkül, hogy bármelyikük kártérítést követelhetne a másiktól

16. ALKALMAZANDÓ JOG - JOGHATÓSÁG

16.1. Jelen szerződést a román törvények szabályozzák. Az Eladó és az Ügyfelek között esetlegesen felmerülő vitákat békés úton rendezik, vagy ha a vitákat nem lehet békés úton megoldani, a felek a Platformkezelő székhelye szerint területileg illetékes bíróságokhoz fordulnak.

Termene si conditii

1. DEFINITII SI TERMENI

Administratorul Platformei:

REBOOTCODE SOFT S.R.L.
Nr. reg: J19/278/26.03.2019
CUI: 40847447
Adresa: Str Culmei nr 13/A/15, Miercurea-Ciuc, Jud Harghita
E-mail: office@rebootcode.ro
E-mail webshop: hello@vasarter.ro

Vanzator – persoana fizică, autorizată sau persoană juridică care deține cod fiscal și care își plasează prezentarea produselor sale pe platforma vasarter.ro cu intenția de a le vinde prin intermediul platformei către Clienți

Client – utilizatorul al platformei vasarter.ro care lansează Comandă pentru achiziționarea Produselor prezentate și comercializate de către Vânzător prin intermediul platformei

Comanda – solicitarea de Produse adresată/plasată de către Client prin intermediul serviciului pus la dispoziție pe platforma vasarter.ro

Comanda finalizata – comanda Clientului confirmată prin e-mail

Inactivare Vanzator – sancțiune care poate să intervină ca urmare a nerespectării repetate a unuia sau mai multor condiții și termeni de utilizare a platformei de catre Vânzător, în acest interval Vânzătorul având doar posibilitatea de a procesa Comenzile plasate de Clienți înainte de acest interval și cererile de retur înregistrate de Clienți

Perioada de Referință – intervalul de timp care va fi avut în vedere la emiterea facturii pentru comision de către Administratorul Platformei

Platforma vasarter.ro – platformă pentru comert electronic (on-line) prin intermediul căreia Administratorul Platformei asigură Vânzătorului posibilitatea de a-și prezenta Produsele in vederea comercializarii, și de a le comercializa.

Produse – produsele ofertate și comercializate de către Vânzător prin intermediul platformei vasarter.ro.

Reglementări – orice lege, decizie, hotătâre, ordonanța, cod, decret, regula, reglementare sau cerință emisă, pusă în aplicare, adoptată, promulgată, implementată sau altfel adoptată de către, sau sub autoritatea oricărui organism guvernamental, sau de către orice alt organism de reglementare din țară conform căreia vor fi comercializate Produsele în Uniunea Europeană.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin inregistrarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (prin e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile comerciale.

2.2. Notificarea primita de catre Client, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezinta acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic prin e-mail.

2.3. Pentru motive justificate, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comanda. Daca modifica cantitatea de Bunuri din Comanda va anunta Clientul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispozitia Vanzatorului la efectuarea Comenzii si va returna suma achitata.

2.4. Contractul se considera incheiat intre Vanzator si Client in momentul primirii de catre Client de la Vanzator, prin intermediul postei electronice a notificarii de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul si informatiile puse la dispozitie de catre Vanzator pe Site vor sta la baza Contractului, in completarea acestuia fiind certificatul de garantie emis de catre Vanzator pentru Bunurile achizitionate.

3. POLITICA DE VANZARE ONLINE

3.1. Accesul in vederea efectuarii unei Comenzii ii este permis oricarui Client.

Pentru motive justificate Administratorul Platformei isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul Clientului in vederea efectuarii unei Comenzi si/sau la unele din modalitatile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Clientului pe Site, actiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel Administratorul Platformei sau Vanzatorul. In oricare dintre aceste cazuri, Clientul se poate adresa la email hello@vasarter.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmentionate.

3.2. Comunicarea cu Vanzatorul se poate realiza prin interactiunea directa cu acesta, sau prin adresele mentionate la pagina de contact al Vanzatorului. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

3.3. Administratorul Platformei poate publica pe Site informatii despre Bunuri si/sau promotii practicate de catre acesta sau de catre oricare alt tert cu care Administratorul Platformei are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil.

3.4. Toate tarifele aferente Bunurilor prezentate pe Site sunt exprimate in lei (RON) si includ T.V.A.

3.5. In conditiile prevazute de lege, pretul Bunurilor electronice afisat pe Site, include Taxa de timbru verde. In cazul in care Clientul solicita detalii cu privire la suma exacta adaugata la pretul Bunului, acesta va contacta Vanzatorul.

3.6. In cazul platilor online Vanzatorul nu este/nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta numai Clientul.

3.7. Toate informatiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Vanzatorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

4.1. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Administratorulul Platformei, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare).

4.2. Clientului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de Administratorul Platformei, includerea oricarui Continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Administratorul Platformei asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul scris expres al Administratorul Platformei.

4.3. Orice Continut la care Clientul are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre Administratorul Platformei si acesta, si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea Administratorul Platformei cu referire la acel Continut.

4.4. Clientul poate copia, transfera si/sau utiliza Continut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului.

4.5. In cazul in care Administratorul Platformei confera Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la care Clientul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea Administratorul Platformei pentru respectivul Client sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

4.6. Niciun Continut transmis catre Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea Administratorul Platformei si/sau al angajatului/prepusului Administratorul Platformei care a mijlocit transferul de Continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut.

4.7. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

5. COMANDA

5.1. Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin adaugarea Bunurilor dorite in cosul de cumparaturi, urmand a finaliza Comanda efectuand plata prin una dintre modalitatile indicate expres. Odata adaugat in cosul de cumparaturi, un Bun este disponibil pentru achizitie in masura in care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adaugarea unui Bun in cosul de cumparaturi, in lipsa finalizarii Comenzii, nu atrage dupa sine inregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului.

5.2. Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii Comenzii.

5.3. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte ca Vanzatorul poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vanzator, in orice situatie in care este necesara contactarea Clientului.

5.4. Vanzatorul poate anula Comanda efectuata de catre Client, in urma unei notificari prealabile adresate Clientului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

5.4.1. neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Clientului, a tranzactiei, in cazul platii online;

5.4.2. invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de Administratorul Platformei, in cazul platii online;

5.4.3. datele furnizate de catre Client pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;

5.5. Clientul are dreptul sa se retraga din Contract, respectiv sa returneze un Bun în termen de 14 zile calendaristice, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun expiră în termen de 14 zile de la:

ziua în care Clientul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Clientul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
ziua în care Clientul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese
5.6. In cazul in care Clientul decide sa se retraga din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regaseste la adresa https://vasarter.ro/termekvisszakuldes

5.7. In cazul in care Clientul solicita retragerea din Contract in cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie sa returneze si eventualele cadouri care au insotit produsul respectiv. In cazul in care Comanda este achitata, Vanzatorul va rambursa suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informarii Vanzatorului de catre Client asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata dupa cum urmeaza:

5.7.1. Pentru Comenzile achitate cu card bancar prin restituire in contul din care a fost efectuata plata sau prin generarea unui voucher cu valoarea produsului returnat;

5.7.2. pentru Comenzile achitate cu Op prin virament bancar sau prin generarea unui voucher cu valoarea produsului returnat;

5.7.3. pentru Comenzile achitate ramburs / cu numerar prin restituire numerar, prin restituirea contravalorii produsului in contul bancar transmis de client sau prin generarea unui voucher cu valoarea produsului returnat.

5.8. Vanzatorul va putea amana rambursarea sumei pana la primirea Bunurilor vandute sau pana la primirea unei dovezi conform careia acestea au fost expediate, in cazul in care nu s-a oferit sa recupereze el insusi Bunurile (se va lua data cea mai recenta).

Diminuarea valorii Bunurilor returnate

Deoarece, în cazul vânzărilor la distanță Clientul nu are posibilitatea de a verifica Bunurile înainte de încheierea contractului, acesta are dreptul de a se retrage din contract. Din același motiv, Clientului i se permite să testeze și să verifice Bunurile pe care le-a cumpărat în măsura în care este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor.

Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor, Clientul trebuie să le manipuleze și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic real. De exemplu: Clientul trebuie doar să probeze un articol de îmbrăcăminte, nu să îl poarte la diverse ocazii.

Clientul este responsabil doar pentru diminuarea valorii Bunurilor care rezultă din manipulări altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor.

In cazul in care Clientul își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat Bunurile într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a acestora, Clientul este responsabil pentru eventuala diminuare a valorii Bunurilor.

Accesoriile (manuale de utilizare etc.) aflate în cutia Bunului precum și ambalajul original al acestuia fac parte integrantă din Bun. Ca urmare, Clientul are obligatia atunci cand isi exercita dreptul de retragere din contract sa il returneze in ambalajul original nedeteriorat, protejat prin înfoliere cu folie pentru ambalat din plastic stretch sau ambalat în cutie din carton (fără etichete lipite pe acesta, fără tăieturi, rupturi etc.) și împreună cu toate accesoriile acestuia.

Bunurile returnate ce prezinta urme de uzură (pete, zgârieturi, îndoituri, fisuri, lovituri etc.) se accepta retur numai dupa aducerea lor la conformitate, implicand costurile de igienizare, cosmetizare, reparare, înlocuire a eventualelor piese deteriorate și aducere la o formă comercială în vederea vânzării ca produs Recondiționat. Valorea finală se stabilește în funcție de valoarea pieselor ce trebuie înlocuite și a manoperei de recondiționare sau ca diferența dintre valoarea inițială a produsului nou și valoarea de revânzare a produsului folosit.

Orice diminuare a valorii Bunurilor rezultata din manipularea acestora altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor este in responsabilitatea Clientului. Pentru claritate, din pretul total al Bunului returnat, Vanzatorul va retine o suma de bani ce reprezinta diminuarea valorii Bunului in proportie de 5%-50% din valoarea initiala a Bunului, dupa caz. Contravaloarea taxei de diminuare va fi comunicata catre Clientului la receptionarea Bunurilor returnate.

5.9. In cazul in care un Bun comandat de catre Client, nu poate fi livrat de catre Vanzator, acesta din urma va informa Clientul asupra acestui fapt si va returna in contul Clientului contravaloarea Bunului in termen de maxim 7 (sapte) zile de la data la care Vanzatorul a luat la cunostinta acest fapt sau de la data la care Clientul si-a exprimat in mod expres intentia de reziliere a Contractului.

6. BUNURI PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE

6.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

6.1.1. furnizarea de Bunuri al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vanzatorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

6.1.2. furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Client sau personalizate în mod clar;

6.1.3. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

6.1.4. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Client;

6.1.5. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

6.1.6. furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii Contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care Vanzatorul nu le poate controla.

7. CONFIDENTIALITATE

7.1. Administratorul Platformei va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care le furnizati. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul Document.

7.2. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Client cu privire la Comanda/Contract fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

7.3. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Vanzatorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vanzatorul sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste informatii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul Site-ului. Administratorul Platformei nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

8. FACTURARE – PLATA

8.1. Preturile Bunurilor afisate in cadrul site-ului vasarter.ro includ T.V.A. conform legislatiei in vigoare.

8.2. Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. Vanzatorul va emite catre Client o factura pentru Bunurile livrate, obligatia Clientului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

8.3. Vanzatorul va transmite Clientului factura aferenta Comenzii ce contine Bunuri vandute.

8.4. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Clientului ii revin obligatiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si de a accesa informatiile si documentele aferente fiecarei Comenzi, existente in Cont.

8.5. Prin aceasta modalitate de comunicare Clientul, accesand Contul sau, va detine o evidenta a facturilor emise pe platforma vasarter.ro, putandu-le salva si arhiva la randul sau in orice moment si in orice modalitate pe care o doreste.

8.6 Datele cardului de plata ale Clientului nu vor fi accesibile Administratorul Platformei si nici nu vor fi stocate de catre Administratorul Platformei sau de catre procesatorul de plati integrat in Site, ci doar de catre institutia de autorizare a Tranzactiei sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei identitate Clientul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Entitatea autorizata sa presteze servicii de stocare a datelor de card este Netopia Payments, NETOPIA SRL, societate constituita si care functioneaza conform legislatiei din Romania.

8.7. In anumite cazuri, pentru mentinerea securitatii Tranzactiilor, la inregistrarea Comenzii, Clientului i se va solicita sa autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale in cazul terminalelor mobile care au aceasta facilitate.

8.8. Pentru motive de securitate a Tranzactiilor Clientul este sfatuit sa nu ramana logat pe Site si sa nu seteze optiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in cont nu este permisa si se recomanda folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: sa contina cel putin opt caractere, incluzand litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale).

9. LIVRAREA BUNURILOR

9.1. Conditiile de livrare a Bunurilor vandute de catre platforma vasarter.ro le ragasesti in sectiunea Livrare comenzi.

9.2. Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.

9.3. Vanzatorul va efectua livrarea Bunurilor numai pe teritoriul Romaniei.

10. TRANSFERUL PROPRIETATII BUNURILOR

10.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la livrare, dupa efectuarea platii din partea Clientului in locatia indicata in Comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului).

11. RASPUNDERE

11.1. Vanzatorul si / sau Administratorul Platformei nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor dupa livrare si in special pentru pierderea acestora.

11.2. Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului, si, in masura permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

11.3. Prin crearea Contului si/sau utilizarea Continutului si/sau plasarea Comenzilor, Clientul accepta in mod expres si fara echivoc Termenele si Conditiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data crearii Contului si/sau utilizarii continutului si/sau la data plasarii Comenzii.

11.4. Administratorul Platformei isi rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele si Conditiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului si conditiilor de functionare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clientilor de la momentul afisarii in Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestui Document.

12. SCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII

12.1.Scrierea de Review-uri, Comentarii, se poate face, de catre Clienti, in sectiunea “Review-uri”. Informatiile inscrise pot fi atat pozitive, cat si negative, si se vor referi la caracteristicile si modul de folosire al unui produs sau serviciu.

12.2. In momentul inregistrarii unui anumit Review/Comentariu, Clientii acorda Vanzatorului o licenta neexclusiva, perpetuua, irevocabila, nelimitata teritorial si dau dreptul Vanzatorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui si de a afisa acest continut.

12.3. Fiecare Client, in momentul inscrierii de Review/Comentariu in sectiunile mentionate, se angajeaza sa respecte urmatoarele reguli:

– sa faca referiri doar la caracteristici si/sau modul de utilizare al unui anumit produs, evitand informatii legate de aspecte ce se pot schimba (pret sau oferte promotionale) sau informatii care tin de modul desfasurarii Comenzii;

– sa foloseasca doar limba platformei.

– sa utilizeze un limbaj corespunzator, neofensator, fara termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Client;

– sa se asigure ca informatiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neinselatoare si in conformitate cu legile aplicabile, respectand astfel inclusiv drepturile altor parti, drepturile de autor, de marca comerciala, de licenta sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

– sa foloseasca aceasta facilitate doar pentru a comunica sau a obtine detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fara a face referire catre alte firme ce promoveaza vanzarea si cumpararea de produse sau servicii;

– sa nu furnizeze sau sa solicite, in niciun mod si in nicio masura, date personale (detaliile de contact, informatii despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume si/sau prenume etc.) sau orice alta informatie care poate determina dezvaluirea acestor date personale;

– sa nu inscrie informatii si/sau detalii despre URL-uri (legaturi) din alte site-uri comerciale ce desfasoara aceeasi activitate comerciala ca si Vanzatorul;

– sa nu incerce fraudarea serviciilor puse la dispozitie de catre Vanzator sau sa inscrie Review-uri/Comentarii care sa contina materiale de natura publicitara;

– sa nu utilizeze Review-ul/Comentariul ca mijloc de comunicare cu Vanzatorul, in acest sens se vor folosi datele de contact ale Vanzatorului inscrise pe Site.

12.4. Pe langa o evaluarea realista critica, in momentul inscrierii unui Review, Clientul va adauga si un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, impreuna cu Rating-urile corespunzatoare lor, vor influenta Rating-ul general al produsului. Astfel, un Review insotit de un Rating mare duce la o crestere a Rating-ului general, iar un Review insotit de un Rating mic duce la o scadere a Rating-ului general.

12.5. Cand un Review/Comentariu este semnalat de catre un Client ca avand un continut inadecvat, dintr-o perspectiva strict subiectiva, acest continut este examinat cu atentie de catre Vanzator pentru a determina daca incalca Termeni si Conditii Site. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai dupa examinarea acestora de catre Vanzator.

12.6. In cazul in care Vanzatorul constata incalcarea Termenelor si Conditiilor in mod repetat, acesta isi rezerva dreptul de a suspenda posibilitatea Clientului de a inscrie Review-uri.

Pentru sesizari sau reclamatii legate de Bunul achizitionat, Clientul se poate adresa la email hello@vasarter.ro. Termenul maxim de solutionare a reclamatiilor sau sesizarilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1. Te rog sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

14. FOLOLSIREA COOKIE-URILOR

14.1. Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

15. FORTA MAJORA

15.1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

15.2. Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

16. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

16.1. Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Vanzator si Clienti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente de la sediul Administratorului Platformei.

 

Top