Cookie-k (Sü­tik)

A sü­tik fel­ada­ta: in­for­má­ci­ó­kat gyűj­te­nek a lá­to­ga­tók­ról és esz­kö­ze­ik­ről; meg­jegy­zik a lá­to­ga­tók egyé­ni be­ál­lí­tá­sa­it, ame­lyek fel­hasz­ná­lás­ra ke­rül(het)nek pl. on­line tranz­ak­ci­ók igény­be­vé­te­le­kor, így nem kell újra be­gé­pel­ni őket; meg­könnyí­tik a web­ol­dal hasz­ná­la­tát; mi­nő­sé­gi fel­hasz­ná­lói él­ményt biz­to­sí­ta­nak.

A test­re sza­bott ki­szol­gá­lás ér­de­ké­ben a fel­hasz­ná­ló szá­mí­tó­gé­pén kis adat­cso­ma­got, ún. sü­tit (co­o­kie) he­lyez el és a ké­sőb­bi lá­to­ga­tás so­rán ezt ol­vas­sa vissza. Ha a bön­gé­sző vissza­küld egy ko­ráb­ban el­men­tett sü­tit, a sü­tit ke­ze­lő szol­gál­ta­tó­nak le­he­tő­sé­ge van össze­kap­csol­ni a fel­hasz­ná­ló ak­tu­á­lis lá­to­ga­tá­sát a ko­ráb­bi­ak­kal, de ki­zá­ró­lag a sa­ját tar­tal­ma te­kin­te­té­ben.

Fel­tét­le­nül szük­sé­ges, mun­ka­me­net (ses­si­on) co­o­kie-k

Ezen sü­tik cél­ja, hogy a lá­to­ga­tók ma­ra­dék­ta­la­nul és zök­ke­nő­men­te­sen bön­gész­hes­sék a Vásártér web­ol­da­lát (vasarter.ro), hasz­nál­has­sák an­nak funk­ci­ó­it és az ott el­ér­he­tő szol­gál­ta­tá­so­kat. Az ilyen tí­pu­sú sü­tik ér­vé­nyes­sé­gi ide­je a mun­ka­me­net (bön­gé­szés) be­fe­je­zé­sé­ig tart, a bön­gé­sző be­zá­rá­sá­val a sü­tik e faj­tá­ja au­to­ma­ti­ku­san tör­lő­dik a szá­mí­tó­gép­ről, il­let­ve a bön­gé­szés­re hasz­nált más esz­köz­ről.

Har­ma­dik fél ál­tal el­he­lye­zett co­o­kie-k (ana­li­ti­ka)

A Vásártér a web­ol­da­lán al­kal­maz­za a Go­og­le Analy­tics, Fa­ce­book, va­la­mint a Tawk.to mint har­ma­dik fél sü­ti­je­it is. A Go­og­le Analy­tics és Fa­ce­book sta­tisz­ti­kai célú szol­gál­ta­tás hasz­ná­la­tá­val a Rebootcode Soft Kft. in­for­má­ci­ó­kat gyűjt az­zal kap­cso­lat­ban, hogy a lá­to­ga­tók ho­gyan hasz­nál­ják a web­ol­dalt. Az ada­tot a hon­lap fej­lesz­té­sé­nek és a fel­hasz­ná­lói él­mény ja­ví­tá­sá­nak cél­já­val hasz­nál­ja fel. Ezen sü­tik szin­tén le­já­ra­tu­kig a lá­to­ga­tó szá­mí­tó­gé­pén vagy bön­gé­szés­re hasz­nált más esz­kö­zén, an­nak bön­gé­sző­jé­ben ma­rad­nak, il­let­ve amíg a lá­to­ga­tó nem tör­li őket. Szin­tén har­ma­dik fél ál­tal el­he­lye­zett sü­tit hoz lét­re a Go­og­le és a Fa­ce­book se­gít­sé­gé­vel tör­té­nő be­je­lent­ke­zés. A Tawk.to ügy­fél­c­hat rend­szer ada­to­kat gyűjt a lá­to­ga­tók­ról, a meg­te­kin­tett ol­da­lak­ról, ter­mé­kek­ről és nap­lót ve­zet a cset­te­lé­sek­ről

 

Top